RASMUS Nielsen
(Ca. 1788-1857)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. BODIL Sørensdatter

RASMUS Nielsen

  • Født: Ca. 1788
  • Ægteskab (1): BODIL Sørensdatter den 14 Feb. 1818 i Voerladegård Kirke, Skanderborg amt 1
  • Død: 24 Aug. 1857, Sønder Vissing sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt i en alder af ca. 69 år
  • Begravet: 28 Aug. 1857, Sønder Vissing Kirkegård, Skanderborg amt 3
Billede

  Notater:

Min tipoldefar.

  Forskningsnotater:

Ved ægteskabsindgåelsen er Rasmus Nielsen noteret som værende 30 år. dvs. født ca. 1788. Det passer med aldersangivelsen ved folketællingerne 1834, 1840 og 1845.
Ved folketællingen 1850 er han pludselig 10 år ældre end ved folketællingen 5 år før, dvs. at han er født omkring 1782, og dette holder sig ved de næste folketællinger og ved hans død, hvor han angives at være 74 år, dvs. født ca. 1783.
Ved hans død er anført, at han er født i Grønskov i Voerladegaard sogn. Ved folketællingerne i 1845 og 1850 står han som født i Sdr. Vissing sogn.

Jeg tror, at han ved død er forvekslet med en anden Rasmus Nielsen, som iflg. lægsrullerne opholder sig i Grønskov, Voerladegård i 1795 og 1798 (Hovedrulle Århus lægd 86, opslag 81 og 371). Denne Rasmus Nielsen, søn af Niels Pedersen findes i 1792 i Sønder Vissing (Hovedrulle, Skanderborg 22, opslag 81), er i 1800 tilbage i Sønder Vissing (Hovedrulle, Århus lægd 104, opslag 163); han er fortsat i Sønder Vissing sogn iflg. lægsrullerne 1822 og 1825, opholdende sig på Pintz Mølle. Han synes derfor ikke at kunne være den Rasmus Nielsen, som er min tipoldefar. da min tipoldefar i 1820 bor i Bryrup sogn, hvor en søn indskrives i lægsrullen i 1822 (Århus lægd 107, opslag 103).

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Erhverv, 1818. tjenestekarl i Wissing Kloster, Sønder Vissing sogn. Han tjener sandsynligvis hos Stephan Rasmussen, den ene af fire jordbrugere i Wissingkloster - Stephan Rasmussen er fadder til den førstfødte datter

• Forlovere, 1818. Niels Pedersen i Klostermølle og Rasmus Nielsen på Addit Næs

• Erhverv, 1820. husmand i Vesterhaab, Bryrup sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt

• Erhverv, 1822. skovfoged i Vesterhaab, Bryrup sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt

• Barn dør, 26 Jul. 1822. 4 sønnen Niels Peter, født 25/3 s.å.

• Barn dør, 3 Jun. 1823. 5 datteren Mette Kirstine, født 17/5 s.å.

• Barn dør, 29 Jan. 1829. 6 sønnen Rasmus, født 14/1 s.å.

• Folketælling, 1 Feb. 1834. 7 Vesterhåb, Bryrup sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt
husmand og skovfoged, 46 år - hans kone Bodild, 36 år - deres børn Marthe Marie 14 år, Niels Peter 10 år, Søren 8 år, Frederik Christian 5 år og Jens Christian 2 år

• Barn dør, 24 Nov. 1837. 6 sønnen Marius Peter, født 9/11 s.å.

• Flytter, 27 Nov. 1837. 8 fra Vesterhåb til Addit Skov, Sdr. Vissing sogn: Rasmus Nielsen Skovfoged 48 år, hans kone Bodild Sørensdatter 38 år, deres sønner Søren 10 år, Frederik Christian 7 år, Jens Christian 5 år og Rasmus 3 år - 5 sønner indskrives i tilgangsrullen, 1. jydske distrikt, lægd 46: Niels Peder 12 år, Søren 10 år, Frederik Christian 7 år, Jens Christian 4 år, Rasmus 2 år

• Folketælling, 1 Feb. 1840. Saltendal, Sønder Vissing sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt
skovfoged og træskomand, 51 år - hans kone Bodild 41 år - deres børn Frederik Christian 9 år, Jens Christian 7 år, Rasmus 5 år og Mette Kirstine 1 år

• Flytter, 1844. fra Saltendal til Addit Skov, samme sogn

• Folketælling, 1 Feb. 1845. Addit Skov, Sønder Vissing sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt
skovfoged, 58 år - hans kone Bodild 47 år - deres børn Frederik Christian 15 år, Jens Christian 12 år, Rasmus 10 år, Mette Kirstine 5 år og Johanne Marie 3 år - 2 tjenestekarle

• Folketælling, 1 Feb. 1850. Addit Mark, Sønder Vissing sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt
skovfoged, 68 år - hans kone Bodild 51 år - deres børn Niels Peter 27 år, Søren 24 år, fraværende, indkaldt til krigstjeneste, Jens Christian 17 år, Rasmus 15 år, Mette Kirstine 10 år og Johanne Marie 8 år - 2 tjenestefolk

• Bopæl, 1853. 9 overtager "Skovfogedboligen", matr. 1b, Additvej 17, er skovfoged i Addit Skov

• Ved død. 10 skovfoged Rasmus Nielsen i Addit Skov, husmand


Billede

RASMUS gift med BODIL Sørensdatter, datter af SØREN Thomasen og MARTHA MARIE Olesdatter, den 14 Feb. 1818 i Voerladegård Kirke, Skanderborg amt.1 (BODIL Sørensdatter blev født i 1798 i Lundum sogn, Voer herred, Skanderborg amt, dåb den 4 Jan. 1799 i - Hjemmedøbt,11 døde den 9 Dec. 1857 i Sønder Vissing sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt og blev begravet den 17 Dec. 1857 på Sønder Vissing Kirkegård, Skanderborg amt 12.)


  Ægteskabsnotat:

Skifteprotokol, ,Tyrsting-Vrads herredsfoged 1854-1866, folio 154-155 + 179-183
Skifte nr. 25, 1857
[dec.] efter Rasmus Nielsen af Addit Skov, død 24. Aug. 1857. Skifteforvalteren bemærkede, at da den afdødes Enke Bodil Sørensdatter nu under 9de denne Maaned ogsaa er afgaaet ved Døden bliver Skiftet efter Enken at sammendrage med Skiftet efter Manden.

Arvingerne vare for Skifteretten opgivet at være følgende fælleds Børn:
en Søn Niels Peder Rasmussen, Nellerød, Maarum sogn, Holbo amt
en Søn Søren Rasmussen, tjenende i Rye
en Søn Frederik Rasmussen, Winding Skov
en Søn Jens Christian Rasmussen i Eilstrup, Maarum sogn, Holbo amt
en Søn Rasmus Rasmussen, mindreaarig, hjemme
en Datter Marthe Marie Rasmussen, gift med Peder Iversen, Addit Mark
en Datter Mette Kirstine Rasmussen, ugift, 18 Aar
en Datter Johanne Marie Rasmussen, 15 Aar

Det bemærkes, at det saaledes under den 14 ds. er foranstaltet registreringer, vurderet af Sognefogeden.

Ved Skiftet i dag var mødt Sønnerne Søren, Frederik og Rasmus Rasmussen. Som Formynder for de Umyndige mødte tillige Sønnen Søren Rasmussen og som Kurator for Rasmus Rasmussen mødte Forpagter Wohnsen. De i Sjælland værende Sønner vare tilsagte til idag men ikke mødte. Den ældste af dem, Niels Peter Rasmussen havde tilskrevet den nærværende Skifteforvalter om foreløbigt at varetage sit Tarv hvortil Brevet indeholdt Fuldmagt. Denne Fuldmagt overdrog Skifteforvalteren til Sønnen Søren Rasmussen, der paadrog sig at møde for bemeldte sin Broder - Søren Rasmussen fremlagde tillige en Skrivelse sin anden Broder i Sjælland d. 18. Sept. d.Aa., hvorefter han og hans Svoger Peder Iversen ere bemyndigede til under Skiftet efter Faderen at handle paa denne Broders Vegne.

Arvingerne opgav at afdøde Bodil Sørensdatter havde tilgode
hos Stephan Pedersen i Brande 30 rdl.
hos Peder Gavnsted i ??? 20 rdl.
hos Husbonden, Hofjægermester Schutte Restkjøbesum for Sommerskiftet 50 rdl.
ligesom hun ogsaa havde Mellemværende med Hr. Wohnsen, hvorover denne lovede nærmere at indlevere Opgørelse.
Begravelsen er betalt af Hr. Wohnsen.
Det vedtages at indkalde Boets Kreditorer med 12 Ugers Varsel. Ligeledes vedtaget det at Boet ...auctioneres i Begyndelsen af Februar næste Aar, efterat Kornet er besørget udtærsket for at dette ogsaa kan sælges ved Auctionen. Sønnen Rasmus Rasmussen paatog sig at foranstalte _ mod en Betaling af 20 _ _. Pluraliteten af de mødte Efterkommere vedtager, at Rasmus Rasmussen vedbliver at _ _ _ _ indtil Auctionen kan blive afholdt, men at der ei føres hushold i Boet længere end til udgangen af denne Maaned, hvorimod Rasmus Rasmussen fra den Tid af erholder sin Kost hos hr. Wohnsen, som faar 1 _ daglig indtil Auctionen. De Fødevarer af Kjød, Flæsk, Smør, Brød samt Ost m.m. som maatte findes i Huset den 1. Januar overtager hr Wohnsen til den Tid efter en 'billig' Vurdering efter gangbare Priser og _ _ _ af uvillige _ _ af de her tilstedeværende Efterkommere og hr. Wohnsen. Indtil dette er sket erholder hr. Wohnsen og hans Folk kost som hidtil hos Boet, men efter Nytaar frafalder hr. Wohnsen ethvert krav _ _ sig eller Folk hos Boet i Fremtiden eller Erstatning derfor. Han paatager sig forresten ogsaa at besørge Kreaturernes Røgt og Pasning indtil Auctionen imod at det er ham tilladt at erholde Mælken af dem.
Ved Auctionen gives _ _ _ _ _ _ og Fuldmægtig 'Warbnoe' antages til _. Den bekendtgøres ved _ i Sønder Vissing, Winding, Them og Rye Sogne.
Da afdødes Chatol hvor Boets Papirer findes var forseglet af hr. Wohnsen, _ _ _ _ _ _foregik ved sognefogeden, blev det bestemt _ _ _ _ at foretage i Boet. Overtagen den 30. dennes kl. 10. Skiftet udsat.
(folio 154-155, opslag 79-80)
---
Aar 1858 den 30. December ... blev da foretaget Skiftet efter afdøde Skovfoged Rasmus Nielsen og Hustru Bodil Sørensdatter.
Til Skiftet idag var mødt Arvingerne Søren Rasmussen, Frederik Rasmussen, Jens Christian Rasmussen, Rasmus Rasmussen ved Kurator Wohnsen. Datteren Marthe Marie Rasmussens Mand Peder Iversen. Søren Rasmussen mødte tillige som Kurator for den mindreaarige Mette Kirstine Rasmussen og som Formynder for den Umyndige Johanne Marie Rasmussen, samt endvidere som Befuldmægtiget for hans Broder Niels Peder Rasmussen.

Skifteforvalteren fremlagde et Regnskab for Indtægter ved Auctionen over Boets Løsøre 501 rdl. 2 mark 11 skilling. ...
Angaaende Peder Gavrsted i Them som skylder Boet 20 rbd. .Intet mod denne Debitor er foretaget, da han er insolvent.
Birgithe Sørensdatter af Vesterhaab mødte og fremlagde en Regning paa Madlavningved de afdødes Begravelser m.m.
...
Boet blev derefter saaledes opgjort:
Indtægter:
Provenuet af Boets Løsøre 501 rbd. 2 mark 11 skilling
Fordringen paa Rasmus Sørensen 6 rbd.
Fordringen paa Hofjægermester Schytte 50 rbd. og 1 rbd. 2 mark 12 skilling
Fordringen paa Stephen Pedersen i Brande 10 rbd.
Fordringen paa Wohnsen efter hans Opgørelse 64 rbd. 10 mark 13 skilling
Summa Indtægter 633 rbd. 3 mark 4 skilling

Udgift:
Wohnsens Tilgodehavende efter hans Opgørelse 69 rbd,
Birgithe Sørensdatter 3 rbd. 2 skilling
Hofjægermester Schyttes Fordring 36 rbd.
(2 mindre fordringer og diverse skifteomkostninger)
Summa Udgifter 144 rbd. 4 mark 4 skilling
.. afgift 2 rbd. 2 mark 11 skilling

Igjen til Deling 486 rbd. 2 mark 4 skilling kan udbetales saaledes
Sønnen Niels Peter Rasmussen 74. 4. 15 5/13
do Søren Rasmussen 74. 4. 15 5/13
do Frederik Rasmussen 74. 4. 15 5/13
do Jens Christian Rasmussen 74. 4.15 5/13
do Rasmus Rasmussen 74. 4. 15 5/13
Datteren Marthe Marie, gift med Peder Iversen 37 .2. 7 9/13
do Mette Kirstine Rasmussen, 18 Aar 37. 2. 7 9/13
do Johanne Rasmussen, Umyndig 37. 2. 7 9/13

(folio 179-183, opslag 104-107

Billede

Kilder


1 Voerladegård kirkebog, KM 1814-1844 folio 148, opslag 133.

2 Bryrup kirkebog, EM 1748-1814 folio 109h, opslag 131.

3 Sønder Vissing kirkebog, 1845-1864 opslag 216.

4 Bryrup kirkebog, KM 1814-1859 folio 5, opslag 7 + folio 293, opslag 228.

5 Bryrup kirkebog, KM 1814-1859 folio 70, opslag 56 + folio 313, opslag 245.

6 Kirkebog.

7 Arkivalieronline (www.sa.dk), opslag 5.

8 Bryrup kirkebog, KM 1814-1859 folio 254, opslag 198.

9 -, Sønder Vissing sogn. Slægts-og lokalhistorie, side 218. Udg. af Brædstrupegnens hjemstavnsforening.

10 Dødsanmeldelsesprotokol, Tyrsting-Vrads Herredsfoged 1854-1866 opslag 21.

11 Hansted-Lundum kirkebog, 1760-1807 opslag 248.

12 Sønder Vissing kirkebog, 1845-1864 opslag 223.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Apr. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com