SØREN Thomasen
(Omkr 1765-1829)
MARTHA MARIE Olesdatter
(Omkr 1771-1845)
BODIL Sørensdatter
(1798-1857)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. RASMUS Nielsen

BODIL Sørensdatter

  • Født: 1798, Lundum sogn, Voer herred, Skanderborg amt
  • Dåb: 4 Jan. 1799, - Hjemmedøbt 2
  • Ægteskab (1): RASMUS Nielsen den 14 Feb. 1818 i Voerladegård Kirke, Skanderborg amt 1
  • Død: 9 Dec. 1857, Sønder Vissing sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt i en alder af 59 år
  • Begravet: 17 Dec. 1857, Sønder Vissing Kirkegård, Skanderborg amt 3
Billede

  Notater:

Ved Bodils død 9.12.1857 er fødested indskrevet i kirkebogen som "Gartnerhuset ved Urup i Østbirk". Dette er ikke korrekt. Bodil Sørensdatter er født i Lundumskov og flyttede herefter med familien til Østbirk. Huset kaldes "Snedkerhuset", ikke "Gartnerhuset".

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

• Folketælling, 1 Feb. 1801. 2 år, i forældrenes hushold, Snedkerhuset (ved Urup) i Østbirk sogn, Voer herred, Skanderborg amt

• Bopæl, 1818. hjemme hos sine forældre i Møldrup, Voerladegaard sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt

• Erhverv, 1818. ægtefællen tjenestekarl i Wissing Kloster, Sønder Vissing sogn.

• Erhverv, 1820. ægtefællen husmand i Bryrup sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt

• Barn dør, 26 Jul. 1822. 4 sønnen Niels Peter, født 25/3 s.å.

• Barn dør, 3 Jul. 1823. 4 datteren Mette Kirstine, født 17/5 s.å.

• Barn dør, 29 Jan. 1829. 4 sønnen Rasmus, født 14/1 s.å.

• Folketælling, 1 Feb. 1834. Vesterhåb, Bryrup sogn, Skanderborg amt / 36 år, husmor - hendes mand Rasmus Nielsen husmand og skovfoged 46 år - deres børn Marthe Marie 14 år, Niels Peter 10 år, Søren 8 år, Frederik Christian 5 år og Jens Christian 2 år

• Barn dør, 24 Nov. 1837. 4 sønnen Marius Peter, født 9/11 s.å.

• Flytter, 27 Nov. 1837. 4 til Addit Skov, Sdr. Vissing sogn

• Folketælling, 1 Feb. 1840. Saltendal, Sønder Vissing sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt / 41 år, husmor - hendes mand Rasmus Nielsen skovfoged og træskomand 51 år - deres børn Frederik Christian 9 år, Jens Christian 7 år, Rasmus 5 år og Mette Kirstine 1 år

• Flytter, 1844. 4 fra Saltendal til Addit Skov, begge i Sønder Vissing sogn

• Folketælling, 1 Feb. 1845. Addit Skov, Sønder Vissing sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt / 47 år, husmor - hendes mand Rasmus Nielsen skovfoged 58 år - deres børn Frederik Christian 15 år, Jens Christian 12 år, Rasmus 10 år, Mette Kirstine 5 år og Johanne Marie 3 år - 2 tjenestekarle

• Folketælling, 1 Feb. 1850. Addit Mark, Sønder Vissing sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt / 51 år, husmor - hendes mand Rasmus Nielsen skovfoged 68 år - deres børn Niels Peter 27 år, Søren 24 år fraværende, indkaldt til krigstjeneste, Jens Christian 17 år, Rasmus 15 år, Mette Kirstine 10 år og Johanne Marie 8 år - 2 tjenestefolk


Billede

BODIL gift med RASMUS Nielsen den 14 Feb. 1818 i Voerladegård Kirke, Skanderborg amt.1 (RASMUS Nielsen blev født cirka 1788, døde den 24 Aug. 1857 i Sønder Vissing sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt og blev begravet den 28 Aug. 1857 på Sønder Vissing Kirkegård, Skanderborg amt 5.)


  Ægteskabsnotat:

Skifteprotokol, ,Tyrsting-Vrads herredsfoged 1854-1866, folio 154-155 + 179-183
Skifte nr. 25, 1857
[dec.] efter Rasmus Nielsen af Addit Skov, død 24. Aug. 1857. Skifteforvalteren bemærkede, at da den afdødes Enke Bodil Sørensdatter nu under 9de denne Maaned ogsaa er afgaaet ved Døden bliver Skiftet efter Enken at sammendrage med Skiftet efter Manden.

Arvingerne vare for Skifteretten opgivet at være følgende fælleds Børn:
en Søn Niels Peder Rasmussen, Nellerød, Maarum sogn, Holbo amt
en Søn Søren Rasmussen, tjenende i Rye
en Søn Frederik Rasmussen, Winding Skov
en Søn Jens Christian Rasmussen i Eilstrup, Maarum sogn, Holbo amt
en Søn Rasmus Rasmussen, mindreaarig, hjemme
en Datter Marthe Marie Rasmussen, gift med Peder Iversen, Addit Mark
en Datter Mette Kirstine Rasmussen, ugift, 18 Aar
en Datter Johanne Marie Rasmussen, 15 Aar

Det bemærkes, at det saaledes under den 14 ds. er foranstaltet registreringer, vurderet af Sognefogeden.

Ved Skiftet i dag var mødt Sønnerne Søren, Frederik og Rasmus Rasmussen. Som Formynder for de Umyndige mødte tillige Sønnen Søren Rasmussen og som Kurator for Rasmus Rasmussen mødte Forpagter Wohnsen. De i Sjælland værende Sønner vare tilsagte til idag men ikke mødte. Den ældste af dem, Niels Peter Rasmussen havde tilskrevet den nærværende Skifteforvalter om foreløbigt at varetage sit Tarv hvortil Brevet indeholdt Fuldmagt. Denne Fuldmagt overdrog Skifteforvalteren til Sønnen Søren Rasmussen, der paadrog sig at møde for bemeldte sin Broder - Søren Rasmussen fremlagde tillige en Skrivelse sin anden Broder i Sjælland d. 18. Sept. d.Aa., hvorefter han og hans Svoger Peder Iversen ere bemyndigede til under Skiftet efter Faderen at handle paa denne Broders Vegne.

Arvingerne opgav at afdøde Bodil Sørensdatter havde tilgode
hos Stephan Pedersen i Brande 30 rdl.
hos Peder Gavnsted i ??? 20 rdl.
hos Husbonden, Hofjægermester Schutte Restkjøbesum for Sommerskiftet 50 rdl.
ligesom hun ogsaa havde Mellemværende med Hr. Wohnsen, hvorover denne lovede nærmere at indlevere Opgørelse.
Begravelsen er betalt af Hr. Wohnsen.
Det vedtages at indkalde Boets Kreditorer med 12 Ugers Varsel. Ligeledes vedtaget det at Boet ...auctioneres i Begyndelsen af Februar næste Aar, efterat Kornet er besørget udtærsket for at dette ogsaa kan sælges ved Auctionen. Sønnen Rasmus Rasmussen paatog sig at foranstalte _ mod en Betaling af 20 _ _. Pluraliteten af de mødte Efterkommere vedtager, at Rasmus Rasmussen vedbliver at _ _ _ _ indtil Auctionen kan blive afholdt, men at der ei føres hushold i Boet længere end til udgangen af denne Maaned, hvorimod Rasmus Rasmussen fra den Tid af erholder sin Kost hos hr. Wohnsen, som faar 1 _ daglig indtil Auctionen. De Fødevarer af Kjød, Flæsk, Smør, Brød samt Ost m.m. som maatte findes i Huset den 1. Januar overtager hr Wohnsen til den Tid efter en 'billig' Vurdering efter gangbare Priser og _ _ _ af uvillige _ _ af de her tilstedeværende Efterkommere og hr. Wohnsen. Indtil dette er sket erholder hr. Wohnsen og hans Folk kost som hidtil hos Boet, men efter Nytaar frafalder hr. Wohnsen ethvert krav _ _ sig eller Folk hos Boet i Fremtiden eller Erstatning derfor. Han paatager sig forresten ogsaa at besørge Kreaturernes Røgt og Pasning indtil Auctionen imod at det er ham tilladt at erholde Mælken af dem.
Ved Auctionen gives _ _ _ _ _ _ og Fuldmægtig 'Warbnoe' antages til _. Den bekendtgøres ved _ i Sønder Vissing, Winding, Them og Rye Sogne.
Da afdødes Chatol hvor Boets Papirer findes var forseglet af hr. Wohnsen, _ _ _ _ _ _foregik ved sognefogeden, blev det bestemt _ _ _ _ at foretage i Boet. Overtagen den 30. dennes kl. 10. Skiftet udsat.
(folio 154-155, opslag 79-80)
---
Aar 1858 den 30. December ... blev da foretaget Skiftet efter afdøde Skovfoged Rasmus Nielsen og Hustru Bodil Sørensdatter.
Til Skiftet idag var mødt Arvingerne Søren Rasmussen, Frederik Rasmussen, Jens Christian Rasmussen, Rasmus Rasmussen ved Kurator Wohnsen. Datteren Marthe Marie Rasmussens Mand Peder Iversen. Søren Rasmussen mødte tillige som Kurator for den mindreaarige Mette Kirstine Rasmussen og som Formynder for den Umyndige Johanne Marie Rasmussen, samt endvidere som Befuldmægtiget for hans Broder Niels Peder Rasmussen.

Skifteforvalteren fremlagde et Regnskab for Indtægter ved Auctionen over Boets Løsøre 501 rdl. 2 mark 11 skilling. ...
Angaaende Peder Gavrsted i Them som skylder Boet 20 rbd. .Intet mod denne Debitor er foretaget, da han er insolvent.
Birgithe Sørensdatter af Vesterhaab mødte og fremlagde en Regning paa Madlavningved de afdødes Begravelser m.m.
...
Boet blev derefter saaledes opgjort:
Indtægter:
Provenuet af Boets Løsøre 501 rbd. 2 mark 11 skilling
Fordringen paa Rasmus Sørensen 6 rbd.
Fordringen paa Hofjægermester Schytte 50 rbd. og 1 rbd. 2 mark 12 skilling
Fordringen paa Stephen Pedersen i Brande 10 rbd.
Fordringen paa Wohnsen efter hans Opgørelse 64 rbd. 10 mark 13 skilling
Summa Indtægter 633 rbd. 3 mark 4 skilling

Udgift:
Wohnsens Tilgodehavende efter hans Opgørelse 69 rbd,
Birgithe Sørensdatter 3 rbd. 2 skilling
Hofjægermester Schyttes Fordring 36 rbd.
(2 mindre fordringer og diverse skifteomkostninger)
Summa Udgifter 144 rbd. 4 mark 4 skilling
.. afgift 2 rbd. 2 mark 11 skilling

Igjen til Deling 486 rbd. 2 mark 4 skilling kan udbetales saaledes
Sønnen Niels Peter Rasmussen 74. 4. 15 5/13
do Søren Rasmussen 74. 4. 15 5/13
do Frederik Rasmussen 74. 4. 15 5/13
do Jens Christian Rasmussen 74. 4.15 5/13
do Rasmus Rasmussen 74. 4. 15 5/13
Datteren Marthe Marie, gift med Peder Iversen 37 .2. 7 9/13
do Mette Kirstine Rasmussen, 18 Aar 37. 2. 7 9/13
do Johanne Rasmussen, Umyndig 37. 2. 7 9/13

(folio 179-183, opslag 104-107

Billede

Kilder


1 Voerladegård kirkebog, KM 1814-1844 folio 148, opslag 133.

2 Hansted-Lundum kirkebog, 1760-1807 opslag 248.

3 Sønder Vissing kirkebog, 1845-1864 opslag 223.

4 Kirkebog.

5 Sønder Vissing kirkebog, 1845-1864 opslag 216.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com